Přijímací řízení na SŠ

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore  ZÁKLADNÍ INFORMACE: Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a…

Celý článek

Kariérové poradenství

Výchovný poradce – Mgr. Marie Sochorová – sochorovama@zs13.plzen-edu.cz Výchovný poradce nabízí konzultační a poradenskou činnost v oblasti kariérového poradenství. Pomáhá žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě, zprostředkovává žákům i zákonným zástupcům možnosti dalšího vzdělávání. Informuje žáky a zákonné…

Celý článek

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) nabízí konzultační, poradenskou a metodickou pomoc žákům, zákonným zástupcům a pedagogům v oblasti výukových, výchovných a vztahových obtíží. Činnost členů je vzájemně propojena; snahou je vytvoření pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, zkvalitnění péče o žáky se…

Celý článek