Školní poradenské pracoviště (ŠPP) nabízí konzultační, poradenskou a metodickou pomoc žákům, zákonným zástupcům a pedagogům v oblasti výukových, výchovných a vztahových obtíží. Činnost členů je vzájemně propojena; snahou je vytvoření pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, zkvalitnění péče o žáky se SVP a podpora oblasti primární prevence.

Členové ŠPP:

Výchovný poradce – Mgr. Marie Sochorová – sochorovama@zs13.plzen-edu.cz

Školní metodik prevence – Mgr. Tereza Lhotková (1. stupeň) – lhotkovate@zs13.plzen-edu.cz

– Mgr. Kateřina Modrá (2. stupeň) – modraka@zs13.plzen-edu.cz

Školní sociální pracovník – Jana Edelová  – jana.edelova@tadyated.org; edelovaja@zs13.plzen-edu.cz

Školní sociální pedagog – Silvija Piterková – piterkovasi@zs13.plzen-edu.cz

ŠPP nabízí konzultační a poradenskou činnost v oblastech:

  • výchovných a výukových problémů žáků
  • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
  • vzdělávání žáků nadaných
  • vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
  • kariérového poradenství
  • sociálně patologických jevů
  • sociálních vztahů
  • školní neúspěšnosti, záškoláctví
  • dlouhodobé absence ze zdravotních důvodů
  • spolupráci s neziskovou organizací Tady a Teď

Užitečné odkazy:

Linka bezpečí

Webová stránka k ohlášení šikany a pomoci šikanovaným: Nenech to být

Webové stránky pro prevenci trestných činů a podporu obětem trestných činů: Bílý kruh bezpečí

Stránky pro prevenci a výuku řešení mimořádných jevů, osobního bezpečí, první pomoci a dopravní výchovy pro děti, rodiče i školu: Záchranný kruh

Nepanikař – první pomoc při psychických obtíží: nepanikar.eu

PPP Plzeň -prevence

Centrum pro rodinu: DOMUS

Nebezpečí internetu:

Videokurz pro rodiče: Nástrahy internetu

e-bezpeci.cz

Safer internet

Bezpečně online