Název školy

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

Základní účel zřízení

základní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

 • poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů
 • zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně
 • zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízeních
 • zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

Doplňková činnost

 • zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy
 • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí, mládeže a dospělých s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
 • pořádání kulturně-vzdělávacích a zábavních akcí, výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Úplná adresa

13. základní škola, Habrmannova 45, 326 00 Plzeň

Zřizovatel

Statutární město Plzeň se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje – OŠMS
IZO:                 102228167
IČO:                 69971901
Škola není plátcem DPH
Součásti školy
 • od 1.9.1981 se 13. ZŠ Plzeň nachází ve stávající budově
 • od 1.1.2000 je škola v právní subjektivitě
 • od 1. 9. 2016 má škola odloučené pracoviště v ul. Táborská 28, Plzeň
 • škola je plně organizována s I. a II. stupněm
 • Součástí školy je školní družina s kapacitou 210 žáků (6 oddělení) a školní jídelna s kapacitou 750 uvařených obědů
 • Škola disponuje 36 učebnami ve třech budovách (hlavní budova, budova ŠJ a ŠD, odloučené pracoviště Táborská) – kmenové učebny školy a družiny, specializované učebny.
 • Škola má tělocvičnu malých rozměrů, ve které je zajišťována výuka tělesné výchovy některých tříd 1. stupně. Pro třídy na odloučeném pracovišti, vyšší ročníky a početné třídy využíváme formou nájmu prostory nedaleké TJ Lokomotiva.
 • Na školním pozemku je víceúčelové hřiště pro nejrůznější sporty a tartanová atletická dráha zakončená doskočištěm.
 • Část školního pozemku je využívána jako zahrada pro volnočasové a sportovní aktivity školní družiny a nižších ročníků, nachází se zde altánek pro venkovní výuku.

Škola a ochrana osobních údajů 

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace, IČ 69971901 – dále jen 13. ZŠ Plzeň jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS adumv2q, emailem na adrese skola@zs13.plzen-edu.cz nebo poštou na adresu 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace, se sídlem v Plzni, Habrmannova 45, 326 00.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Baumruk, tel. č. +420 / 378 032 207,

email: baumruk@plzen.eu

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti nebo žákovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:

 • Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon)
 • Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)
 • Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon)
 • Žádosti o přestup (školský zákon)
 • Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání… – školský zákon)
 • Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon)
 • Stravování žáka (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.)
 • Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon)
 • Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů)
 • Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon)
 • Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon)
 • Kamerové systémy (oprávněný zájem školy – zajištění bezpečnosti osob a majetku)
 • Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)
 • Pedagogická agenda a korespondence (školský zákon)
 • Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce,…)
 • Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti – např. zákon o účetnictví,…)

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).

Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Whistleblowing

Škola a směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937

Informace  (PDF)

Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím (PDF)

Žádost o poskytnutí informace (PDF)

Příjem žádostí – kontakty

Sazebník úhrad za poskytnutí informace (PDF)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – viz výroční zprávy školy

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí (PDF)

Proti rozhodnutí lze podat odvolání (viz poučení v rozhodnutí) poštou nebo osobně v kanceláři školy do 15 dnů ode dne doručení.

Licenční smlouvy, výhradní licence

Nejsou uzavřeny

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola jedná a rozhoduje

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování