Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 ZÁKLADNÍ INFORMACE:

 • Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy
 • Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
  • pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023;
  • pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2024;
 • Přihlášky na SŠ připraví a vydá žákům výchovná poradkyně (poplatek za tisk 10 Kč/přihlášku)
 • Svůj zájem o studium sdělí uchazeč výchovné poradkyni vyplněním a odevzdáním tiskopisu ÚDAJE K PŘIHLÁŠCE NA SŠ (žáci dostanou ve škole):
  • do 10. listopadu u oborů s talentovou zkouškou
  • do 15. ledna u oborů bez talentové zkoušky (prodloužení termínu po dohodě)
 • V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška (kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou a oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (GSP)
 • MŠMT stanovilo ve školním roce 2023/2024 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:

ŘÁDNÝ TERMÍN:

  • obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 16. dubna 2024, 2. termín 17. dubna 2024,
  • čtyřleté obory vzdělávání: 1. termín 12. dubna 2024,2. termín 15. dubna 2024;

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:

  • 1. termín 29. dubna 2024, 2. termín 30. dubna 2024.
 • Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny talentové zkoušky, a to v pracovních dnech v termínu:
  • od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou;
  • od 2. ledna do 15. února v případě oboru GSP;
  • od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoří
 • Zápisový lístek obdrží žáci ve škole společně s přihláškou; nejpozději však:
  • 30. listopadu u oborů s talentovou zkouškou či GSP
  • 15. března u oborů bez talentové zkoušky
 • Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky
  • pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné
  • pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

V případě dotazů se obracejte na výchovnou poradkyni Mgr. Marii Sochorovou – sochorovama@zs13.plzen-edu.cz