letak-rodice

Vážení rodiče, žáci!

Od pondělí 3.1.2022 bude probíhat v prvních dvou týdnech výuky v roce 2022 screeningové testování všech žáků vždy ve dvou termínech v týdnu – pondělí a čtvrtek. Testování se týká dětí v přípravných třídách a všech žáků základní školy bez ohledu na dokončené očkování nebo ochrannou lhůtu po prodělané nemoci.

V příloze naleznete postup při pozitivním záchytu při školním antigenním testování. 1221_testování_leták_pro_rodiče_A4

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:
 • V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem – jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
  • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a
  • dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Jelikož vím, že děti i žáci zvládají testování velmi dobře, věřím znovu v bezproblémový průběh. Přeji všem pevné zdraví a budu si přát, abychom měli co nejméně starostí po testování :-).

Prosím všechny zákonné zástupce o součinnost a včasné informování o výsledku v případě odeslání dítěte na PCR test či problému s karanténou v domácnosti. Jde nám všem o zajištění prezenční výuky v maximální možné míře.

Soubory ke stažení

Fotogalerie