13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Volby do školské rady

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění vyhlašuji volby do Školské rady 13. ZŚ Plzeň pro období 2021-2024.

OZNÁMENÍ
o konání voleb do Školské rady při 13. ZŠ Plzeň
pro tříleté období 2021–2024
 
 
Ředitelka 13. základní školy Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace oznamuje, že
 
ve dnech 21. – 23. 6. 2021
 
se uskuteční volba 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy.
Místo konání – 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45
Způsob volby – předání hlasovacího lístku v určeném období do hlasovacích schránek
 
Způsob volby:
-          Volba zástupců nezletilých žáků do školské rady se uskutečňuje tajným hlasováním zákonných zástupců nezletilých žáků. Za každého žáka hlasuje pouze jeden zákonný zástupce.
-          Členy školské rady se stávají zákonní zástupci s prvním a druhým nejvyšším počtem získaných hlasů. Za platné jsou považovány volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.
-          Členové školské rady jsou voleni na tříleté funkční období. Členem školské rady může být jen fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná. Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 
 
Návrhy na kandidáty přijímá ředitelka školy. O kandidátech budou zákonní zástupci informováni.
 

 

Design by SITMP