13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Testování k jednotné přijímací zkoušce

Vážení rodiče,

z mimořádných opatřeních MZ k JPZ vyplývá povinnost pro školy poskytnout žákům, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku, možnost testování a vydat mu o tomto testování doklad. Testování musí být provedeno nejdéle 7 dní před konáním JPZ.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Testování ve škole bude probíhat ve skupinách maximálně po 6 dětech tak, aby byla zachována homogenita skupin a to ve dnech 29. 4. a 30. 4. 2021 podle předem stanoveného rozpisu. Konkrétní čas testování Vašeho dítěte Vám byl zaslán na mail i do ŠOL.

Aby testování všech skupin probíhalo plynule, prosím o dodržení termínu a času testování.

Design by SITMP