Hodnocení v přírodovědných předmětech

 Zásady hodnocení v přírodovědných předmětech – přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie
 Podklady pro klasifikaci
 Podmínkou úspěšného zvládnutí učiva je pravidelná domácí příprava
 
             Klasifikace žáků při dlouhodobé nemoci
 
 
Žák je povinen ihned po absenci si doplnit probrané učivo.
 
          Pravidla hodnocení laboratorní práce
                                            
            Zásady hodnocení tematických a domácích prací 
Pokud žák pouze vytiskne stránky z internetu, bude mu práce vrácena  při následném odevzdání již nemůže být hodnocena stupněm 1. Totéž platí i při nedodržení některých z výše uvedených zásad (např. nedodržení termínu,...).
Nemá-li žák možnost vypracovat tematickou práci doma (je-li potřeba internet), může ji po předchozí domluvě s vyučujícím vypracovat ve volném čase ve škole.