13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Hodnocení v přírodovědných předmětech

 Zásady hodnocení v přírodovědných předmětech – přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie
 Podklady pro klasifikaci
 • ústní zkoušení
 • písemné testy
 • aktivita v hodině
 • samostatná práce v hodině
 • orientační opakování
 • tematické práce
 • referáty na určené téma
 • domácí práce
 • skupinová práce
 • vlastní aktivita – příprava referátů - prezentací po upřesnění tématu s vyučujícím
 • praktické využití znalostí, laboratorní práce – sestavení el. obvodu, sestavení filtrační aparatura a provedení filtrace, praktické poznávání přírodnin, topografická práce s mapou…
 Podmínkou úspěšného zvládnutí učiva je pravidelná domácí příprava
 
             Klasifikace žáků při dlouhodobé nemoci
 
 • běžná nemoc (1 týden) – úleva 1 vyučovací hodiny z vyučovacího předmětu
 • krátkodobá absence (1den až 1 týden) – žádná úleva pokud se jedná o učivo, které bylo probráno před absencí
 • nemoc nad 2 týdny – úleva z předmětu týden
 • opakované nemoci – nepřítomnost nad 90 h/čtvrtletí – přezkoušení z učiva za celé čtvrtletí (termín po dohodě učitele s žákem)
 • důležité písemné práce dopsat po dohodě mezi učitelem a žákem (v klasifikaci mít alespoň 3 známky za čtvrtletí, u předmětu s 1 hodinovou dotací – 1 známka)
 
Žák je povinen ihned po absenci si doplnit probrané učivo.
 
          Pravidla hodnocení laboratorní práce
 • správné řešení, úplnost vypracování
 • spolupráce, pomoc ve skupině, tolerance vůči ostatním
 • pečlivost vypracování
 • úprava laboratorního protokolu
 • dodržení termínu odevzdání    
                                            
            Zásady hodnocení tematických a domácích prací 
 • jasnost, srozumitelnost
 • odborná správnost
 • vlastní originalita zpracování
 • úprava
 • dodržení termínu
 • dodržení zadání (rozsah, formát, úpravy,...)
 • zdroje informací
Pokud žák pouze vytiskne stránky z internetu, bude mu práce vrácena  při následném odevzdání již nemůže být hodnocena stupněm 1. Totéž platí i při nedodržení některých z výše uvedených zásad (např. nedodržení termínu,...).
Nemá-li žák možnost vypracovat tematickou práci doma (je-li potřeba internet), může ji po předchozí domluvě s vyučujícím vypracovat ve volném čase ve škole.

 

Design by SITMP