13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Zásady klasifikace z německého jazyka

    Kritéria hodnocení:                                              

   Výsledná známka je složena z následujících parametrů:

·          samostatné písemné testy na závěr lekce
·          ústní zkoušení
·         krátké písemné testy – slovíčka, doplňovačky, …
·          práce v hodině, aktivita
·         miniprojekt
Klasifikace po absenci:
Při testech je žák omluven pouze z učiva, na které chyběl.
·           absence 1 – 2 vyučovací hodiny – omluva z 1 vyučovací hodiny
·          absence 1 týden – omluva 3 následující kalendářní dny
·          absence více než týden – omluva 1 týden
·          opakovaná absence, dlouhodobá nemoc - přezkoušení z učiva v daném termínu. 
Žák je povinen ihned po absenci si doplnit probrané učivo.
Klasifikace žáků s IVP - dyslexií atp.:
·          žák zvládá probírané učivo s využitím přehledů gramatiky
·          při testech je přihlíženo k žákovým individuálním možnostem – zkrácené zadání, více času.
Design by SITMP