13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Zásady klasifikace z matematiky.

 Kritéria hodnocení z matematiky
                                             
Výsledná známka je složena z následujících parametrů:
 • tematické a souhrnné písemné práce
 • samostatné písemné testy
 • ústní zkoušení
 • desetiminutovky
 • práce v hodině, aktivita
 • samostatné domácí tematické práce - odevzdání v termínu je podmínkou pro hodnocení známkou 1,  hodnotí se samostatnost, správnost uvedených parametrů a výpočtů, úprava.
Klasifikace po absenci:
Při testech je žák omluven pouze z učiva, na které chyběl.
 •  absence 1 týden – omluva ze 2 vyučovacích hodin
 •  absence více než týden – omluva 1 týden
 •  opakovaná absence, dlouhodobá nemoc - přezkoušení z učiva v daném termínu. 
Žák je povinen ihned po absenci si doplnit probrané učivo.
Klasifikace žáků s IVP - dyskalkulií:
 •  žák zvládá probírané učivo s využitím doporučených podpůrných opatření 
 • při testech je přihlíženo k žákovým individuálním možnostem.
 
Design by SITMP