13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Zásady hodnocení

Podklady pro klasifikaci

 • mluvený projev
 • písemné testy
 • aktivita v hodině
 • samostatná práce v hodině
 • domácí příprava
 • orientační opakování
 • samostatné domácí tematické práce - odevzdání práce v zadaném termínu a splnění všech
                                                          náležitostí je podmínkou pro hodnocení známkou 1

Klasifikace po absenci

Při testech je žák omluven pouze z učiva, na které chyběl.

 • absence 1 - 2 vyučovací hodiny - omluva z 1 vyučovací hodiny
 • absence 1 týden - omluva 3 následující kalendářní dny
 • absence více než 1 týden - omluva 1 týden
 • opakovaná absence, dlouhodobá nemoc - přezkoušení z učiva v daném termínu

Žák je povinen ihned po absenci si doplnit probrané učivo.

Klasifikace žáků s IVP

 • při klasifikaci je přihlíženo k žákovým individuálním možnostem

Zásady hodnocení tematických domácích prací

 • jasnost, srozumitelnost
 • gramatická a věcná správnost
 • vlastní zpracování
 • úprava
 • dodržení termínu
 • prezentace - pokud je požadována vyučujícím
 • dodržení stanoveného rozsahu

Při vypracování je vyžadována vlastní formulace informací vyhledaných na internetu nebo v jiných dostupných zdrojích! Pouhé kopírování
nebude akceptováno a práce bude vrácena k přepracování. Při následném odevzdání již práce nebude hodnocena známkou 1.

Nemá-li žák možnost vypracovat tematickou práci doma, může tak po předchozí domluvě učinit ve školní počítačové učebně ve vyhrazeném čase.

 

Design by SITMP