13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Žáci s SVP

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Naším cílem při vzdělávání žáků je naplňovat jejich vzdělávací potřeby, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy a vytvářet vhodné podmínky pro jejich zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj.

Pojmem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami rozumíme jedince, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o nezbytné úpravy ve vzdělávání, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka.

Při menších vzdělávacích obtížích u žáka nastavuje podpůrná opatření 1. stupně učitel, sestavuje Plán pedagogické podpory, který průběžně vyhodnocuje. Pokud se jeví tato opatření jako nedostačující, je zákonným zástupcům doporučeno vyšetření ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC). Na základě Doporučení ŠPZ škola vypracovává plán vzdělávání dle stupně a doporučení, který z vyjádření ŠPZ vyplývá.

 

Design by SITMP