13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Informace ke studiu na víceletých gymnáziích

• Ve školním roce 2020/2021 má žák možnost podat nejvýše 2 přihlášky na víceletá gymnázia.
• Zájem o studium na víceletém gymnáziu Vašeho dítěte nahlaste výchovnému poradci, který Vám předá formulář s potřebnými údaji na přihlášku. Vyplněný formulář odevzdejte do 15. 1. 2021 do kanceláře školy Marii Sochorové.
• Přihlášky na víceletá gymnázia obdrží žák spolu s vysvědčením (poplatek 10,- Kč za 1 přihlášku) - tiskne se ze ŠOL.
• Po kontrole a doplnění údajů (tel., mail, datová schránka, podpis žáka a zákonného zástupce, případně zdravotní potvrzení) doručí přihlášku zákonný zástupce na příslušnou školu.
• Termín podání přihlášek do škol bez talentových zkoušek je do 1. 3. 2021 (k tomuto datu musí být přihlášky doručeny na SŠ).
• Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia se konají v termínech 14. 4. a 15. 4. 2021, uchazeč může konat přijímací zkoušku dvakrát, započítávají se lepší výsledky.
• Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu - 12. 5. a 13. 5. 2021.
• Každý žák obdrží ve škole do 15. 3. zápisový lístek, na kterém si musí nechat potvrdit studium na vybrané SŠ nejpozději 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí (pokud tak neučiní, je jeho místo nabídnuto pro další kolo).
• Zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na základě odvolání, nebo již uplatnil ZL v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).
• Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých žáků na internetu, nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům) pošle rozhodnutí o nepřijetí poštou.
Pokud máte zájem o bližší informace ke konkrétnímu gymnáziu, navštivte i s dětmi Dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021.
Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
V případě dalších dotazů kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Marii Sochorovou - sochorovama@zs13.plzen-edu.cz

Design by SITMP