13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Prevence

Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů (MP):

  • vyhledávání žáků s rizikovým chováním a práce s nimi (záškoláctví, výukové problémy, šikana, agresivita, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, kyberšikana aj.)
  • prevence sociálně patologického chování žáků
  • rozpoznání a zajištění včasné intervence u žáků ohrožených sociálně patologickými jevy (domácí násilí, týrání, zneužívání, ohrožování mravní výchovy, poruchy příjmu potravy apod.)
  • práce s třídními kolektivy
  • poskytování poradenských služeb a konzultací v oblasti prevence a výskytu sociálně patologických jevů žákům a jejich zákonným zástupcům
  • zprostředkování péče odpovídajícího odborného pracoviště (např. Střediska výchovné péče, OSPOD aj.)
  • příprava a organizace akcí preventivního programu školy (besedy, projektové dny, exkurze aj.)
  • spolupráce s organizacemi, které se věnují preventivním programům
  • spolupráce se zákonnými zástupci

V přiložených souborech naleznete krizové plány řešení různých situací a preventivní program školy.

Po kliknutí zde naleznete užitečné odkazy, které mohou pomoci nejenom pedagogům, ale také dětem a jejich rodičům.

Design by SITMP