13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Školská rada

Školská rada byla zřízena na základě usnesení RMP č. 705 ze dne 9.6.2005 v souladu s § 167  zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon. Školská rada při 13. ZŠ Plzeň má 6 členů, jsou voleni či jmenováni na období tří let. Z celkového počtu jsou 2 zástupci jmenováni zřizovatelem, ostatní členové jsou voleni (2 členové z řad zástupců nezletilých žáků a 2 zástupci  pedagogických pracovníků školy).

Předmět činnosti školské rady:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluj pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům stání správy

 

Členové školské rady pro období 2011 - 2014::

Přílohou č. 7 ke zřizovací listině Školské rady při 13. ZŠ Plzeň ze dne 5. 12. 2017 byli jmenováni za členy rady:

 • Eva Trůková - zástupce zřizovatele

 • PhDr. Jan Fluxa - zástupce zřizovatele - ÚMO 2 Slovany

 • Mgr. Petra Seifertová -  zástupce rodičů nezletilých žáků

 • Ing. Helena Andělová - zástupce rodičů nezletilých žáků

 • Mgr. Alena Poleníková - zástupce pedagogických pracovníků

 • Mgr. Miroslava Cinkaničová - zástupce pedagogických pracovníků

 Na prvním jednání ŠR dne 23. 4. 2018 byla zvolena za předsedkyni paní Eva Trůková.

Design by SITMP