Informace o škole

Název školy

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

Základní účel zřízení

základní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Úplná adresa

13. základní škola, Habrmannova 45, 326 00 Plzeň

Zřizovatel

Statutární město Plzeň se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje - OŠMS
IZO:                 102228167
IČO:                 69971901
Škola není plátcem DPH
 
Součásti školy

Škola a ochrana osobních údajů 

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace, IČ 69971901 – dále jen 13. ZŠ Plzeň jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS adumv2q, emailem na adrese skola@zs13.plzen-edu.cz nebo poštou na adresu 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace, se sídlem v Plzni, Habrmannova 45, 326 00.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Baumruk, tel. č. 37 803 2207,

email: baumruk@plzen.eu

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti nebo žákovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).

Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím (PDF)

Žádost o poskytnutí informace (PDF)

Příjem žádostí - kontakty

Sazebník úhrad za poskytnutí informace (PDF)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - viz výroční zprávy školy

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí (PDF)

Proti rozhodnutí lze podat odvolání (viz poučení v rozhodnutí) poštou nebo osobně v kanceláři školy do 15 dnů ode dne doručení.

Licenční smlouvy, výhradní licence

Nejsou uzavřeny

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola jedná a rozhoduje

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování